eat in a restaurant

nihao[hello]. qingWen[can you tell me] Zhe[here/this] you[there is] yingwen[English] Caidan[menu] ma? ZheGe[this] wo[I] Kanbudong[cannot read]. [neehow. chingWen Dser yo yingwen Tsaidan muh? DserGher war Kanboodong.] hen Baoqian[very sorry]. women[we] meiyou[do not have]. youxie[some] you[have] tuPian[pictures]. [hen BaoChan. warmen mayyo. yoshyeah yo tooPyan.] haoba[all right then]. Zhe[this] Shi[is] ji[chicken] ma? [howba. Dser Shir Jee muh?] Zhe[this] …

emergency: in a Hospital / Clinic

Bangbangmang[help]. wo[my] Xiansheng[husband] Gangcai[just now] Hundao le[fainted]. [bungbungmung. war shyansheng gungtsai Hwendao le.] wang[toward] Zhebian[this way] zou[walk]. ta[he] Shoushang le[injured] ma? [wong Dserbyan dsou. tar Showshung le muh?] wo[I] xiang[think] meiyou[not]. ta[he] you[has] gao[high] xue[blood]ya[pressure]. [war shyung mayyo. tar yo gao shwayyar.] women[we] maShang[at once] liang[measure] xueya[blood pressure]. yiqian[before] Hundao[faint] Guo[ever] ma? [warmen marShung lyung …