7 Chinese Phrases

1Hello. = ni hao/ nee hao.
2Goodbye / byebye. = Zaijian / Dsai Jan. (as in birds-eye-January)
3Please. = qing / ching
4Thank you. = Xiexie / Sh yeahShyeah nee.
5You’re welcome. = buKeqi/ booKerChee.
6How are you? = ni hao ma?/ nee hao mah?
7Good morning. = zaoShang hao./ dsaoShung hao. (as in birds hour) (zao shang hao in pinyin)
8Good afternoon. = Xiawu hao./ Shy arwoo hao. (as in she-Ah-woo)
9Good evening. = wanShang hao./ wanShung hao.
10Good night. = wan’An.
11Excuse me. = Dui Buqi/ Dway Boochee.
12Can you do me a favor/Can you help me? = neng bang wo Ge mang ma?/ neng Bung Gher mung mah?
13I need to go to this place. = wo Yao Qu zheGer Difang./ Woh Yao Chew DserGher Deefung.
14What time is it? = XianZai jidian le?/ ShyanDsai jee dyan le?
15The bill please. = qing jieZhang./ ching JayDsung.
16Help (in danger)! = JiuMing./ Joe(save) Ming(life)!
17Straight ahead. = wang qian zou. / wungChan dsou.
18Left/right. = zuobian / Youbian / Dswar Byan/Yo Byan.
19I am sorry. = Dui Buqi./ Dway Boochee

We will add more phrases here…
next lesson: vocabulary

山水之间汉语课

%d bloggers like this: